Loading…
 • 0

Interaktivní semináře

Interaktivní semináře

 

Jedná se o jednorázové dvouhodinové semináře zaměřené na informace, názory, postoje o užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování. Program interaktivních seminářů vychází z koncepčního rámce dlouhodobého programu primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování. IS nabízíme jak pro žáky 2. stupně (certifikované MŠMT), tak pro žáky 1. stupně (necertifikované).

Cíle semináře

 • poskytovat vyvážené a fundované informace a tím upozornit na nebezpečí rizikového chování, kterým je tato cílová skupina nejvíce ohrožena (např. experimentování s návykovými látkami a jejich užívání, problematiku rizikového sexuálního chování, problematiku rizikových sociálních skupin)
 • předat cílové skupině znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl
 • podporovat cílovou skupinu v tom, aby tyto znalosti, dovednosti a postoje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti
 • podporovat a formovat protidrogové postoje a normy
 • rozvíjet sociální dovednosti - navazování zdravých vztahů, schopnost čelit sociálnímu tlaku, dovednost rozhodovat se, efektivně řešit konflikty apod.
 • podporovat a nabízet zdravé alternativy trávení volného času
 • seznámit s možnostmi řešení obtížných situací včetně možností, kam se obrátit v případě problému spojených s užíváním návykových látek

Jak program probíhá

Semináře jsou realizovány přímo ve škole. Program je veden interaktivní formou, využívá se didaktických her, věnuje se prostor diskusím, děti pracují individuálně i ve skupinách. Semináře jsou podle potřeb školy nebo konkrétní třídy zaměřeny na problematiku užívání návykových látek, dalších forem rizikového chování (viz témata všeobecné dlouhodobé primární prevence). Seminář trvá dvě vyučovací hodiny vždy jen s jednou třídou. Program vede jeden vyškolený lektor.

Témata

2. stupeň

 • Zdravý rozvoj osobnosti podpora osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, sebepoznání, schopnost čelit sociálnímu tlaku, rozvíjení spolupráce ve třídě)
 • Vztahy ve třídě - agresivita, šikana a další formy násilného chování
 • Problematika užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, účinky, rizika) a jiných forem závislostního chování
 • Dospívání, partnerské vztahy, sexuální problematika, rizikové sexuální chování, odchylky a odlišnosti ve vnímání sexuality
 • Multikulturní výchova – předsudky, stereotypy, rasismus, xenofobie
 • Zdravý životní styl - poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, přejídání, obezita)
 • Právní povědomí mládeže – seznámení s trestním a přestupkovým zákonem, vybrané trestné činy a přestupky nejčastěji se vyskytující s danou skupinou (vandalismus, majetkové trestné činy, ublížení na zdraví, drogové trestné činy atd.)
 • První pomoc, adrenalin a rizikové sporty
 • Bezpečný internet - prevence kyberšikany

1. stupeň

 • nastavení zdravých norem a pravidel ve třídě
 • stmelení třídy, podpora komunikace a spolupráce
 • prevence šikany a kyberšikany
 • Zdravý životní styl ve smyslu: volný čas, stravování
 • Prevence úrazů v dopravě
 • Zdravotní výchova – ošetřování, první pomoc

Cena programů

1600 Kč za jeden program + cestovné (v ceně: konzultace před a po programu, zpráva z programu, doporučení práce se třídou)

 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account