Loading…
 • 0

Programy dlouhodobé primární prevence

Programy dlouhodobé primární prevence

 

Cíle programu

Programy primární prevence mají za cíl podporu zdravého životního stylu a hodnot, napomáhají lepší kooperaci vztahu ve skupině a lepšímu vzájemnému poznání mezi žáky v rámci jedné třídy. Při interaktivních a skupinových hrách žáci mají možnost přehrát si různé situace, se kterými budou v běžném životě konfrontováni, a naučit se hledat pro ně řešení bez pomocí drog nebo jiných negativních úniků. A dále:

 • předcházet problémům spojeným s užíváním návykových látek u osob, které dosud nejsou s drogou v kontaktu,
 • předat cílové skupině znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl,
 • podporovat cílovou skupinu v tom, aby tyto znalosti, dovednosti a postoje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti,
 • seznámit s možnostmi řešení obtížných situací včetně možností, kam se obrátit v případě problému,
 • podporovat protidrogové postoje a normy, nabízet zdravé alternativy trávení volného času
 • rozvíjet sociální dovednosti - navazování zdravých vztahů, schopnost čelit sociálnímu tlaku, dovednost rozhodovat se samostatně, efektivně řešit konflikty apod.

Cílová skupina

Žáci 1. a 2. stupně základních škol, praktických a speciálních škol a studenti primy až kvarty osmiletých gymnázií bez rozlišení míry rizika. Nezasažená školní populace bez výrazně zdravotně – sociální zátěže, nezasažená populace s výraznou zdravotně sociální zátěží (speciální školy)

 • Programy 2. stupně ZŠ (6. – 9. třída) – certifikované programy MŠMT (19/11/1(CE)
 • Programy 1. stupně ZŠ (1. – 5. třída) – necertifikované programy

Primární cílovou skupinu tvoří žáci, v rámci programů zapojujeme i třídní učitele a metodiky prevence, s nimiž prevenci tvoříme, konzultujeme obsah programů, vyhodnocujeme apod.

Jak program probíhá

Program je realizován přímo ve škole po dobu několika po sobě jdoucích let (v ideálním případě od 1. do 9. třídy ZŠ). Každý rok se ve třídě realizují 3 – 4 programy, každý z nich trvá dvě vyučovací hodiny. Program je veden interaktivní formou, využívá se didaktických her, věnuje se prostor diskusím, děti pracují individuálně i ve skupinách. Při realizaci programu jsou zohledňovány potřeby žáků a třídy. Dvouhodinový blok je rozvržen tak, aby na sebe jednotlivé aktivity navazovaly. Se třídou pracuje jeden odborně vyškolený lektor, účast třídního učitele se doporučuje.

Témata

2. stupeň

 • Zdravý rozvoj osobnosti podpora osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, sebepoznání, schopnost čelit sociálnímu tlaku, rozvíjení spolupráce ve třídě)
 • Vztahy ve třídě - agresivita, šikana a další formy násilného chování
 • Problematika užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, účinky, rizika) a jiných forem závislostního chování
 • Dospívání, partnerské vztahy, sexuální problematika, rizikové sexuální chování, odchylky a odlišnosti ve vnímání sexuality
 • Multikulturní výchova – předsudky, stereotypy, rasismus, xenofobie
 • Zdravý životní styl - poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, přejídání, obezita)
 • Právní povědomí mládeže – seznámení s trestním a přestupkovým zákonem, vybrané trestné činy a přestupky nejčastěji se vyskytující s danou skupinou (vandalismus, majetkové trestné činy, ublížení na zdraví, drogové trestné činy atd.)
 • První pomoc, adrenalin a rizikové sporty
 • Bezpečný internet - prevence kyberšikany

1. stupeň

 • Zdravý rozvoj osobnosti podpora osobnostního rozvoje (posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, sebepoznání, schopnost čelit sociálnímu tlaku, rozvíjení spolupráce ve třídě)
 • Moje třída a já – pravidla, spolupráce, komunikace, respektování, odlišnosti
 • Bezpečně na internetu - prevence kyberšikany a netolismu
 • Zdravý životní styl - zdravá strava, volný čas
 • Prevence úrazů - první pomoc (základní ošetření, IZS, chování při mimořádných událostech) a dopravní výchovy (chodec, cyklista, cestování v autě, cestování v MHD, ochranné pomůcky)

Cena programů

V případě dlouhodobé primární prevence je nutné s jednou třídou absolvovat 3 - 4 výukové bloky tj. (6 - 8 hodin programu). Cestovné není započítáno v ceně.

Cena jednoho programu činí 1400 Kč

 • Při 6 hodinové dotaci tak cena programů pro jednu třídu činí 4200 Kč,
 • při 8 hodinové dotaci 5600 Kč.

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account