Loading…
  • 0

Projekt Vzdělávání pro zdraví na základních školách

OPVK Vzdělávání pro zdraví na základních školách

Vzdělávání pro zdraví na základních školách- informace o projektu

projekt realizován v období 1.9.2014- 31.7.2015 (již ukončen).

Cesta integrace, o. p. s. letos nově nabízí základním školám možnost zapojit se do grantového projektu OPVK, který se týká vzdělávání dětí na školách v oblasti zdravého životního stylu, dopravní a zdravotní výchovy. Konkrétně jsou programy zaměřeny do čtyř bloků: Obecná prevence rizikového chování 1, Obecná prevence rizikového chování 2, Zdravotní výchova a Dopravní výchova. Projekt se týká 4. až 9. tříd a každá škola si může vybrat, které třídy do projektu zapojí. Podmínkou je, aby každá vybraná třída absolvovala všechny 4 bloky v průběhu roku.

Jednotlivé lekce povedou dva odborní lektoři přímo ve třídách za přítomnosti třídního učitele. Programy jsou vedeny výukovými metodami zážitkové pedagogiky, které jsou dětem blízké a umožňují s lehkostí otevírat i závažnější témata. Děti se během programů aktivně zapojují, učí se vyjadřovat vlastní názory, přemýšlet o daných tématech, diskutovat, pracovat ve skupinách a zároveň se dozvídají konkrétní informace o prevenci rizikového chování. Součástí programů jsou i pracovní listy.

Pracuje se s dynamikou třídního kolektivu, vznikají společné zážitky s třídním učitelem i externím odborníkem. Vedení výuky je inovativní, vedené jiným způsobem než frontální výukou, což opět přispívá k upevňování kolektivu, k vytváření bezpečného prostředí a prevenci před rizikovým chováním ve třídách, jako je šikana a podobně.

Jednotlivá témata, se kterými se děti v rámci programů setkají, jsou: pravidla, záškoláctví, hodnoty, legální návykové látky, nelegální návykové látky, netolismus, kyberšikana, šikana, trestný čin, týrání, zneužívání, stravovací návyky, rizikové sporty, rasismus, xenofobie, pohlavní choroby AIDS, HIV, partnerství, poruchy příjmu potravy, ideál krásy, dopravní nehody, první pomoc. Konkrétní témata v jednotlivých třídách, jsou přizpůsobena věku dětí, ne všechny děti projdou všemi tématy. Setkání jsou naplánovaná v každé třídě čtyři, což také umožní lektorům pružněji zareagovat na potřeby jednotlivých tříd a z daných oblastí vybrat ta témata, které jsou pro danou třídu aktuální.

Dalším krokem v projektu OPVK je vzdělávání pedagogů, které seznamuje učitele s technikami a metodami vhodnými pro práci na daných tématech tak, aby tato témata mohli v budoucnosti ošetřit ve třídě sami. Do této části projektu Cesta integrace, o. p. s. zapojena není, a proto není vzdělávání pro učitele zapojených škol povinné. Hlavním realizátorem projektu je Magdalena, o. p. s. Partnery projektu: Cesta integrace, o. p. s., Semiramis, o. s., Prostor plus, o. p. s. Plánovaným výstupem z projektu je metodika, která bude dostupná pro školy, které se do projektu zapojily.

Další informace o projektu a rozpis témat pro jednotlivé ročníky naleznete na webových stránkách Cesty integrace, o. p. s. www.cestaintegrace.cz

 

 

Témata vzdělávání žáků 4. – 9. tříd ZŠ

Vzdělávací modul se skládá ze 4 vzdělávacích programů (bloků):

  1. Zdravý životní styl - Obecná prevence rizikového chování I.
  2. Zdravý životní styl - Obecná prevence rizikového chování II.
  3. Zdravotní výchova
  4. Dopravní výchova

- každý ročník tedy projde celým modulem, který se skládá ze 4 témat.

 

Časová dotace jednotlivých bloků:

- pro 4. - 5. třídu = 4 setkání po 2 vyučovacích hodinách/ školní rok

- pro 6. - 9. třídu = 4 setkání po 3 vyučovacích hodinách/ školní rok

 

Forma výuky;

Výuka je vždy skupinová a kooperativní vždy pro 1 třídu jako celek. Výuka probíhá vždy ve škole, v době vyučování, ve školní třídě s možností přizpůsobení třídy pro program (volně pohyblivé lavice a židle), vždy za aktivní účasti třídního učitele. Celkem pro 1 ročník proběhnou 4 témata v průběhu 1 školního roku.

 

Výukové metody;

S žáky se pracuje na podpoře/rozvoji kritického myšlení, rozhodování, řešení problémů, kreativního myšlení, efektivní komunikace, vztahových dovedností, sebeuvědomování, empatii, zvládání emocí a normativního přesvědčení. Jednotlivé hodiny tohoto programu se skládají ze tří komponent: informace a postoje, interpersonální dovednosti, intrapersonální dovednosti.

Pracuje se pomocí brainstormingu, hlavní interaktivní zážitkové techniky, diskuze a reflexe. Důležitými prvky jsou skupinová diskuze v kruhu, poslouchání se navzájem, uznání, chvála, kladení otázek, zapojování zejména tišších/neprůbojných žáků, moment ticha, právo nic neříct, vyhýbání se zesměšňování (jak ze stran ŠMP, tak i umění toto zarazit ze stran žáků), zapojení rodiny, hodnoty v životě, motivace, inspirace.

1) Komunitní kruh

2) Zážitková pedagogika

3) Kolbův cyklus

4) Kooperativní učení

 

Programy prevence zdraví často uplatňují techniky zacílené na spolupráci celého třídního kolektivu, kdy bez účasti některého z žáků po jejím zahájení není možné úkol dokončit. Žáci si vzájemně pomáhají a zároveň individuálně pociťují odpovědnost za činnost skupiny.

Neopomenutelnou součástí bloků prevence zdraví jsou reflexe, které probíhají po ukončení aktivity. Žáci v reflexích sami popisují jejich kolektivní úsilí, dosažení či nedosažení cílů, postup, kterým jich dosáhli. Přemýšlejí o tom, jak by bylo možné se zdokonalit, vymýšlejí nové strategie pro příští společný úkol.

Způsob vyhodnocení průběhu a dopadu vzdělávacího programu.

-          evaluační dotazníky pro žáky vždy po programu

-          na konci šk. roku - evaluační dotazníky pro zapojené třídní učitele a školní metodiky prevence

-          všechny evaluační dotazníky jsou vždy vyhodnoceny a jejich výstupy jsou zapracovány do metodického manuálu, slouží jako podklady pro zlepšení kvality a efektivity programů

 

 

Jednotlivé ročníky a témata:

4. ročník

1, Zdravý životní styl - Obecná prevence rizikového chování I.

- sebepoznání, nastavení pravidel spolupráce

Jedná se o první seznámení se lektorů a žáků, navázání důvěry, kooperativity, vysvětlení programu, cílů setkávání. Nastavení pravidel, spolupráce a vzájemné komunikace.

 

2, Zdravý životní styl - Obecná prevence rizikového chování II.

- komunikace, odpovědnost, umět se společně dohodnout, aktivní trávení volného času

Cílem je vést žáky k efektivní komunikaci ve skupině. Uvědomit si vlastní zodpovědnost, podíl zodpovědnosti na ne/úspěchu skupiny při společné práci. Dokázat pojmenovat své pocity. Schopnost sebeocenění. Pojmenovat co je pro mne v životě důležité. Vzájemně sdílet své zájmy a aktivní trávení volného času, podporovat zdraví způsob života. Chápat volný čas jako dobu, která není věnována nicnedělání (nebo pouze v malé míře), nýbrž jako příležitost k činnosti jiného druhu, než je ta, která je pro nás povinná, dále dobu, která je příležitostí k odpočinku, zábavě a rozvoji vlastní osobnosti.

 

3, Zdravotní výchova

- stravovací návyky, denní režim

Cílem je seznámit žáky se zdravými stravovacími návyky, co znamená pojem denní režim. Zamyslet se nad trvalostí některých hodnot v životě. Poznávat podstatu zdraví i příčiny jeho ohrožení, vzniku nemocí.

 

4, Dopravní výchova

- prevence úrazů

Cílem programu je seznámit žáky, jak předcházet úrazům. Jaké používat bezpečnostní a ochranné prvky při užívání dopravního prostředku. Jak se chránit při snížené viditelnosti.

 

 

5. ročník

1. Zdravý životní styl - Obecná prevence rizikového chování I.

- komunikace, odpovědnost, záškoláctví, aktivní trávení volného času  

Cílem programu je chápat volný čas jako dobu, která není věnována nicnedělání (nebo pouze v malé míře), nýbrž jako příležitost k činnosti jiného druhu, než je ta, která je pro nás povinná, dále dobu, která je příležitostí k odpočinku, zábavě a rozvoji vlastní osobnosti.

 

2, Zdravý životní styl - Obecná prevence rizikového chování II.

- bezpečně po virtuálním světě, prevence netolismu

Cílem je seznámit s žáky s nebezpečím internetu. Definovat co jsou to zvyky a zlozvyky, příčiny jejich vzniku. Seznámit se s pojmem závislost. Diskutovat nad riziky pohybu v sociálních sítích a internetu, přiblížit žákům rizika spojená s trávením volného času na PC, podporovat zdravý způsob života.

 

3, Zdravotní výchova

- 1. pomoc, pitný režim, přehřátí , úžeh, úpal

Cílem programu je seznámit žáky se základní znalostí anatomie člověka, se zaměřením na funkce a smysl v lidském těle, nejčastější a dětem blízké nemoci a úrazy. Rozeznání závažnosti onemocnění – životní funkce. Základní zdravotnické ošetření – teorie, praktický nácvik.

 

4, Dopravní výchova

- prevence úrazů v dopravě

Program se zaměřuje na prevenci úrazů v dopravě a na situace při úraze v dopravě. Co je to před lékařská první pomoc, důležitá telefonní čísla, přivolání pomoci – co říci do telefonu, zhodnocení situace, stavy bezprostředně ohrožující život – praktický nácvik.

6. ročník

 

1, Zdravý životní styl - Obecná prevence rizikového chování I.

- sebepoznání, spolupráce, pravidla komunikace, pravidla spolupráce

Většinou se jedná se o první kontakt třídy s lektory, cílem bloku je tudíž navázat počáteční vztah vzájemné důvěry, který je nezbytným předpokladem pro zajištění efektivity programu. Lektoři si utvářejí první obraz o klimatu ve třídě a vztazích mezi žáky. V bloku dochází k předání základních informací o organizaci a programu. Cílem je mapování úrovně schopnosti spolupráce včetně jejího rozvíjení a v neposlední řadě mají za cíl seznámit žáky se stylem práce, který je v rámci programu využíván

 

2, Zdravý životní styl - Obecná prevence rizikového chování II.

- budování kolektivu, vztahy ve třídě -

Cílem programu je vytvářet zdravý třídní kolektiv, který je otevřený, komunikující a spolupracující. V programu dochází ke kohezi třídy a tím i k zlepšení klimatu třídy, které je podpůrné a zaměřené na zdravý vývoj jedince.

3, Zdravotní výchova

- psychohygiena, prevence šikany, záškoláctví  

Cílem programu je seznámit žáky s tématem psychohygieny. Jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům. Psychohygiena poskytuje návod, jak cílevědomě upravovat životní styl a životní podmínky tak, aby se nejen zabránilo nepříznivým vlivům, ale aby se co nejvíc uplatnily vlivy posilující naši duševní kondici, duševní rovnováhu. Má člověka naučit, jak předcházet psychickým obtížím.

 

4, Dopravní výchova

- dopravní nehoda  

Cílem programu je seznámit žáky s prevencí v dopravním prostředku - proč jsou důležité bezpečnostní pásy, airbagy - kdy chrání a naopak kdy ne. Co znamená brzdná dráha. Jaké jsou dopady dopravní nehody - ekonomické, emocionální. Kam se můžu obrátit o pomoc po dopravní nehodě při níž jsem utrpěl emoční šok.

7. ročník

 

1, Zdravý životní styl - Obecná prevence rizikového chování I.

- zdravé životní hodnoty a vztahy ve třídě  

Cílem programu je upevnění žebříčku „zdravých“ hodnot, zdravého životního stylu a posílení komunikačních dovedností žáků a schopnosti spolupráce a hledání společného řešení, zlepšení vztahů ve třídě. Zdravý třídní kolektiv podporuje upevňování životní ch hodnot a tím i upevňování zdravého životního stylu.

 

2, Zdravý životní styl - Obecná prevence rizikového chování II.

- kyberšikana, netolismus, sdělovací prostředky, facebook  

Cílem programu je seznámit žáky s riziky moderních technologií, jak se chránit před nástrahami komunikačních sítí a co všechno mohou způsobit. Jak ovlivňují náš život komunikační sítě a sdělovací prostředky. Jak se bezpečně pohybovat na internetu a v oblasti reklam snadného výdělku. Jak chránit své psychické zdraví a jakým jiným způsobem komunikovat s ostatními.

 

3, Zdravotní výchova

- lidské tělo, zdravotní rizika, závislost, legální návykové látky

Cílem programu je přiblížit škodlivý obsah látek obsažených v legálních návykových látkách (tabák, alkohol, léky). Dalším cílem je přiblížit na modelu těla žákům dopad užívání návykových látek na tělo a s tím spojená zdravotní rizika, rakovina, infarkt a další. Také je cílem programu s žáky najít alternativní zdravé způsoby života a jejich upevnění.

 

4, Dopravní výchova

- rizikové sporty, rizikové trávení volného času, adrenalin  

Cílem programu je jak chránit sám sebe při rizikových sportech (ochranné pomůcky). Co ještě je rizikový sport a co už je hazard se zdravím. Celoživotní následky rizikového sportování. Hledání alternativ trávení volného času, nebo alespoň hledání ochrany při rizikových sportech. Jak se chránit.

 

8. ročník

1, Zdravý životní styl - Obecná prevence rizikového chování I.

- zdravé životní hodnoty, hranice, pravidla, mezilidské vztahy, efektivní komunikace, odmítnutí legální/nelegální NL  

Cílem programu je vytvořit zdravý vztah k autoritám, hranice a pravidla, které v životě musíme dodržovat, konflikty, které z toho mohou vyplývat, a jak je zdravě řešit. Dále pak je cílem efektivní komunikace, jak ji využít při konfliktních situacích, odmítání návykové látky, psychické manipulaci. Cílem je nácvik rolí a směřování ke zdravému životnímu stylu.

 

2, Zdravý životní styl - Obecná prevence rizikového chování II.

- předsudky, xenofobie, rasismus  

Cílem tohoto programu je naučit žáky zamyslet se nad stereotypy ve vnímání druhých lidí, diskutovat o předsudcích a zamyslet se nad jejich vznikem, umět nahlížet na věc z více úhlů. Tento program také učí, jak komunikovat s druhými a překonávat bariéry, které jsou někdy společností vystavěny. Tento program pracuje především s technikami zaměřenými na spolupráci a komunikaci.

 

3, Zdravotní výchova

- pohlavně přenosné choroby, HIV/AIDS, antikoncepce, sexualita, partnerství  

Cílem je prohloubit znalosti o rizikovém sexuálním chování a jeho následcích - pohlavně přenosné choroby, HIV/AIDS. Další cílem je seznámit žáky s ochranou před těmito pohlavně přenosnými chorobami, pomocí nácviku navlékání kondomu. Dále je snahou zaměřit se na partnerství, antikoncepci a sexualitu v kontextu prevence rizikového sexuálního chování.

 

4, Dopravní výchova

- dopravní nehoda, 1. pomoc, krizová situace  

Cílem programu je seznámit žáky s tématem dopravní nehody, co při ní dělat. Jak reagovat v krizové situaci. Zásady a nácvik 1. pomoci.

 

 

9. ročník

1, Zdravý životní styl - Obecná prevence rizikového chování I.

- mezilidské vztahy, vztahy s rodiči, složité životní situace, hranice zákona, trestný čin, týrání/zneužívání, oznamovací povinnost  

Cílem programu je rozhodování ve složitých životních situacích, co při něm hraje roli (hodnotový žebříček, předsudky), hledání alternativních způsobů zdravého životního stylu. Co je a co není trestné v drogové oblasti, přestupek, trestný čin, oznamovací povinnost, zneužívání, týrání, PMS, zákonná hranice.

 

2, Zdravý životní styl - Obecná prevence rizikového chování II.

- jiné závislosti sekty, gambling, počítač, patologické hráčství  

Cílem programu je seznámit žáky s tématem sekt, jejich pravidla a úskalí - psychická manipulace, omezování a další. Dále je cílem seznámit žáky s problémem patologického hráčství, které je v dnešní době hodně spojeno s novými technologiemi. Jaký vliv má hráčství na organismus dospívajícího jedince, jak moc důležité jsou pauzy (pitný režim, spánek, jak jinak využívat svůj volný čas, dodržování pravidel psychohygieny.  Při programu dochází k nácviku rolí, směřování ke zdravému životnímu stylu.

 

3, Zdravotní výchova 

- poruchy příjmu potravy, ideál krásy, sebepojetí, dietologie, partnerství  

Cílem je seznámit žáky s témat poruch příjmu potravy, jaký mají PPP vliv na naše tělo a náš vývoj. Kam až to vše může dojít. Co znamená obor dietologie, co je pro naše tělo zdravé a co už ne. Jak vnímáme ideál krásy. Také se zabýváme tématem sebepojetí, sebehodnota. Budování vlastního sebevědomí a vlastního zdravého pojetí svého těla. Jak přijímám vlastní tělo já a jak můj partner.

 

4, Dopravní výchova

- řízení motocyklů, čtyřkolek, zodpovědný řidič, pravidla silničního provozu, adrenalin, adrenalin za volantem/ agresivní chování na silnicích, bezpečnostní systémy

Cílem programu je seznámit žáky s pravidly silničního provozu, bezpečným chováním při řízení dopravního prostředku, s jejich zodpovědností vůči svému zdraví i zdraví druhých. Téma adrenalinu při řízení dopravních prostředků. Jak se vyvarovat agresivnímu chování.

 

 

 

 

 

 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account