Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Charakteristika

Charakteristika NZDM Klubu Cesta

KLUB CESTA

„Hledáme cesty k dětem a mladým lidem“.

Co u nás nabízíme:

Sociální služby: nabízíme pomoc a podporu v obtížných životních situacích (poradenství, krizovou intervenci, kontakt s institucemi ve prospěch uživatele, zprostředkování či doprovod do jiných služeb atd.

Volnočasové aktivity: Nabízíme bezpečný prostor a vybavení pro smysluplné využití volného času. Např.: stolní fotbal a hokej, šipky, deskové hry, výtvarné a sportovní vybavení, počítače atd.

Akce: pořádáme i jednorázové akce (hudební, výtvarné workshopy, promítání filmů, sportovní turnaje atd.) naší prioritou jsou akce pořádané samotnými uživateli

Preventivní programy: snažíme se, aby děti a mladí lidé zažívali obtížné situace v co nejmenší míře a byli si vědomi potencionálních rizik

Doučování: v případě potřeby poskytneme doučování látky, na kterou stačíme, pomůžeme s přípravou referátu, nebo vypracování domácího úkolu

K dětem i mladým lidem volíme individuální přístup, a přizpůsobujeme tedy službu každému jeho požadavkům. Preferujeme partnerský přístup, který pomáhá otevírat někdy obtížná témata.

Klub pro starší (pro mladé lidi ve věku 15 až 26 let)

Je otevřen v pondělí a ve středu od 16.30 do 19 hod a v pátek od 17 do 20 hod. Častými tématy, které nejčastěji řešíme jsou vztahy (v partě, v rodině, partnerské), lehké drogy, obtíže se zaměstnáváním, obtíže ve škole atd. Nejčastěji tu mladí lidé vyhledávají společnost svých vrstevníků, nebo pracovníků klubu, poslouchají hudbu, hrají stolní fotbálek (či jiné hry) nebo se věnují jiným svým zájmům.

Klub pro mladší (pro děti ve věku 7 až 14 let)

Je otevřen v pondělí a ve středu od 14 do 16.30 hod a v pátek od 14 do 17 hod. Klub mladších je více zaměřen na získávání nových kompetencí prostřednictvím volnočasových aktivit, také zde ve větší míře probíhá doučování. Témata, která se tu nejčastěji řeší, jsou vztahy mezi vrstevníky, obtíže ve škole, nebo jak smysluplně naplnit volný čas.

Terénní služba (určena pro všechny od 7 do 26 let)

V současné době chodíme do terénu v úterý od 16 do 19 hod a ve čtvrtek od 12.30 do 17 hod.

 

Veřejný závazek Klubu Cesta

Poslání: Doprovázíme děti a mladé lidi na jejich cestě dospíváním, poskytujeme jim podporu a bezpečný prostor pro jejich realizaci.

Cílová skupina: Děti a mladí lidé z Říčan a okolí ve věku 7 až 26 let, kteří hledají, jak smysluplně naplnit svůj volný čas, jak se zorientovat v sobě a ve světě kolem.

Děti, dospívající a mladí dospělí ohrožení nebo zasažení rizikovými jevy jako jsou drogy,

kriminalita, extremismus, šikana, promiskuita.

Dospívající hledající vlastní identitu a místo ve společnosti.

Děti a mládež sdružující se v pouličních partách.

Mladí dospělí s obtížemi se zaměstnáním.

Mladí lidé vymezující se vůči stávajícím společenským hodnotám a tradičním autoritám.

 

Cíle:

Vést děti a mladé lidi k rozvoji vlastních schopností a dovedností.

Podporovat uživatele služby přiměřeně jejich skutečným a aktuálním potřebám.

Pomoc při uplatňování práv, zprostředkování kontaktu s okolním světem.

Starat se o provoz služeb a zkvalitňovat jejich fungování.

Vyhledávat děti a mladé lidi, kteří tráví svůj volný čas na ulici, sami či ve skupině, a zažívají ohrožující

obtížné nebo rizikové životní situace.

Prohloubit spolupráci s úřady, neziskovými organizacemi i občany, za účelem zkvalitnění života dětí a mladých lidí z cílové skupiny.

 

Principy služby:

Důvěra (a důvěrnost) - Důvěrně nakládáme s informacemi, které se dozvíme.

Bezplatnost - Za vstup do klubu či využívání sociálních služeb se neplatí.

Dobrovolnost – Naše služby nenutíme, spíše nabízíme.

Respekt - Respekt k faktu, že každý je jiný. Respektujeme oprávněná přání a potřeby.

Férovost - Pravidla klubu platí pro všechny stejně.

Bezpečí – Nabízíme příznivé prostředí, ve kterém je každý přijímán.

Dostupnost - Jsme dostupní časem a místem, kde naši službu provozujeme.

 

Pravidla klubu:

1. Vzájemný respekt - bez agrese (slovní i fyzické)

2. Místo bez drog – zákaz manipulace s drogami, domlouvání kšeftů nebo propagace

3. Péče o klub

4. Respekt k rozhodnutí pracovníka

Porušení pravidel bereme jako šanci pro další práci. Každý, kdo neporušuje závažně pravidla, má u nás i svá práva (právo na bezpečí, právo přijít a odejít kdykoliv během otvírací doby atd.).

 

 

Více o nízkoprahových klubech obecně najdete na: www.streetwork.cz

 

Provoz financují:

 Všem donátorům velice děkujeme !

 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account