Loading…
 • 0
 • 1
 • 2

Charakteristika

Charakteristika Občanské poradny

Občanská poradna Říčany/ Mnichovice/ Benešov- všeobecné odborné sociální a právní poradenství

Občanská poradna- poradenství obětem trestných činů a domácího násilí

 

Všeobecné odborné sociální a právní poradenství

Všem osobám v nepříznivé životní situaci poskytujeme pomoc zahrnující odborné sociální a právní poradenství dle jejich  individuální situace, kterou chtějí řešit. Jedná se především o oblasti zahrnující majetkoprávní záležitosti (pomoc se sepisem smluv, řešení sousedských problémů, vypořádání podílového spoluvlastnictví). Dále o oblast dědictví (informace o proběhu dědického řízení, závěti), oblast rodiny (péče o nezletilé, rozvod, společné jmění manželů), pracovněprávní záležitosti (pracovní smlouvy), finanční záležitosti a dluhy (formuláře a informace k návrhu na oddlužení, exekucím, smluv o půjčce a možných úskalí) a sociální oblast (zejména základní informace k dávkám státní sociální podpory).

Sociální služba v oblasti odborného sociálního poradenství. Registrace a pověření od Středočeského kraje. 

 

Sociální a právní poradenství pro oběti trestných činů a domácího násilí

Obětem trestných činů, svědkům, pozůstalým či blízkým osobám poskytujeme pomoc na základě jejich potřeb v případech konkrétní trestné činnosti. Pomáháme poškozeným v uplatnění jejich práv, například při zastupování zmocněncem, při řešení náhrady škody a získání peněžité pomoci.

Osobám ohroženým domácím násilím a jeho obětem poskytneme pomoc a podporu k zvládnutí ohrožující situace, např. využitím vykázání, uplatněním osobní a teritoriální ochrany, podáním trestního oznámení, jiných návrhů apod.

Poradenství pro oběti a osoby ohrožené domácím násilím a trestnými činy je akreditováno Ministerstvem spravedlnosti.

 

Dluhové poradenství a návrhy na oddlužení (nově)

Pro všechny z Říčanska, kteří řeší, nebo jim hrozí finanční problémy spojené s půjčkami, splácením, dluhy, exekucemi a potažmo s bydlením či zaměstnáním a potřebují poradit směr, jak své problémy řešit a to včetně případného podání návrhu na oddlužení dle zákona o insolvenci. V neposlední řadě nabízíme bezpečné, důvěrné a nezávislé prostředí.

Kde nás najdete? Masarykovo nám. 6/17, 25101 Říčany. Prosíme o přechozí objednání na tel. 312 315 284 nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Více informací na www.cestaintegrace.cz.

Projekt „Cesta z dluhů“ realizován díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008979 a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s.

 

PŘÍKLADY SITUACÍ, KTERÉ OBČANSKÁ PORADNA POMÁHÁ ŘEŠIT

Rodinné právo:informace o právní úpravě a o řízení ve věcech péče o nezletilé, rozvodu a vypořádání společného jmění manželů, poskytnutí vzorů podání k řešení těchto situací.

Pracovněprávní vztahy:konzultace pracovních smluv, informace o možnostech výpovědi z pracovního poměru, poskytnutí vzorů podání v pracovních věcech.

Finanční záležitosti a dluhy:poskytnutí formuláře pro podání návrhu na oddlužení, informace o průběhu a možnostech exekuce, konzultace smluv o půjčce a možná úskalí těchto smluv.

Sociální oblast:základní informace o možnostech získání dávek státní sociální podpory, evidence na úřadu práce a vyplácení nemocenského, atd.

 

Trestní právo:uplatnění práv v trestním a přestupkovém řízení, výkonu trestu, zahlazení odsouzení, alternativní tresty, odklony.

Obětem trestných činů, svědkům, pozůstalým či blízkým osobám je poskytována pomoc na základě jejich potřeb v případech konkrétní trestné činnosti . Pomoc poškozeným v uplatnění jejich práv, například při zastupování zmocněncem, při řešení náhrady škody a získání peněžité pomoci.

Osobám ohroženým domácím násilím a jeho obětemposkytována pomoc a podpora k zvládnutí ohrožující situace a odhadnutí hrozícího rizika, např. využití  vykázání, uplatněním osobní a teritoriální ochrany, podáním trestního oznámení, jiných návrhů apod.

Majetkoprávní vztahy:pomoc s náležitostmi smluv, s náležitostmi návrhu na vklad, pomoc při řešení sousedských problémů, informace o vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Dědictví:informace o průběhu dědického řízení, poskytnutí vzorů závěti a informace o dědění ze zákona a ze závěti .

 

Správní právo:informace o správním řízení, správním soudnictví.

 

 Veřejný závazek

Poslání:

Občanská poradna je nezávislým místem nestranné, nezávislé, důvěrné a bezplatné pomoci. Poskytuje odborné rady, informace a pomoc všem lidem z cílové skupiny, kteří se dostali do krizové či nepříznivé situace nebo jim hrozí. Neznají práva a povinnosti, dostupné a návazné služby či nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.

Cíle služby:

Cílem práce je zabránit sociálnímu vyloučení uživatele a napomoci mu řešit obtížnou životní situaci způsobenou nevyužitím práva a oprávněných zájmů v důsledku neznalosti či nedostatečné orientaci, v důsledku jednání jiného, kdy dojde k porušení práv a svobod uživatele. Služba se soustřeďuje především na okamžité individuální potřeby uživatelů, podporuje rozvoj jejich samostatného rozhodování, motivuje je k aktivitě, posiluje jejich osobní postavení ve společnosti.

Cílem služby odborného sociálního poradenství Občanské poradny je vysoká kvalita služeb poskytovaných cílové skupině uživatelů v oblasti všeobecného sociálně právního poradenství i poradenství specifického, zejména poskytovaného obětem trestné činnosti a osobám ohroženým při incidentech s charakterem domácího násilí.

Cílem Občanské poradny- poradenství obětem trestných činů a domácího násilí je dále poskytování právních informací, je zvýšit osobní kompetenci oběti trestné činnosti a poškozeného, snížit jeho závislost na službách poskytovaných za úhradu a získat rovnoprávné postavení s pachatelem trestného činu, resp. osobou obviněnou či odsouzenou. Informacemi o možném uplatnění práv napomoci eliminovat nebo zmírnit možné negativní sociální dopady na oběť trestného činu i na osoby jí blízké či které je povinna poskytovat výživu, dosáhnout náhrady škody způsobené ublížením na zdraví, způsobené majetkovou nebo nemajetkovou újmou nebo neoprávněným obohacením, kterým se na její úkor obohatil pachatel trestného činu.

Cílová skupina

Lidé v krizové či nepříznivé sociální situaci ve věkovém vymezení:

 • osob v krizi,
 • osob, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi,
 • rodin s dětmi,
 • seniorů,
 • etnických menšin,
 • osob se zdravotním postižením,
 • osob komerčně zneužívaných,
 • obětí domácího násilí a trestné činnosti a osoby tím ohrožené

Věková struktura cílové skupiny:

 • dorost (16- 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let),
 • dospělí (27 – 64 let),
 • mladší senioři (65 – 80 let),
 • starší senioři (nad 80 let)

Zásady při poskytování služby:

·         Zásada respektování hodnoty individuality člověka, jeho důstojnosti a potřeb bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení.

·         Zásada respektu a ochrany práv uživatele služby včetně práva na přirozené riziko při samostatném rozhodování uživatele služby.

·         Zásada individuálního přístupu k jednotlivým uživatelům.

·         Zásada týmové spolupráce a jednotného přístupu všech pracovníků poskytovatele k uživatelům služby.

·         Zásada podpory uživatelů v čerpání dalších veřejných služeb, které mohou přispět k řešení jejich situace.

·         Zásada uplatňování opatření směřujících k ochraně uživatele před vznikem závislosti na poskytované službě.

·         Zásada podpory žádoucích a přínosných sociálních kontaktů uživatele a podpora vztah v jeho přirozeném sociálním prostředí.

·         Zásada hospodárnosti a efektivního využívání finančních a materiálních prostředků určených pro realizaci služby.

Poradci na pracovištích Občanské porady poskytují uživatelům služby praktické rady a informace se zaměřením na průběh konkrétních řízení, jejichž účastníky se uživatelé stali či se stanou, na uplatnění práv v rámci řádného řízení, využití opravných prostředků a komplexní uplatnění dalších státem garantovaných práv a svobod. Zakázku uživatele řeší OP jako celek, v případě jejího rozdělení na odborné problémy poradci koordinují svou činnost. Uživatele, který je mimo cílové skupiny služby, odkáže poradce Občanská poradny na jinou vhodnou a regionálně dostupnou sociální službu.

Občanská poradna respektuje zakázku uživatelů a jejich rozhodnutí o tom, jak jednat po ukončení služby. Uživatelé služby jsou podporováni v samostatném jednání a rozhodování bez závislosti na poradcích a poskytované službě. Jakékoliv jednání k věci mimo Občanskou poradnu je vedeno pouze se zmocněním či výslovně dokumentovaným souhlasem uživatele (např. zplnomocnění, protokolace v rámci řízení apod.) a pouze se souhlasným písemným stanoviskem vedení Občanské poradny.

Poradna zachovává důvěrnost sdělených informací a bez souhlasu uživatele nesmí být poskytnuty jakékoli informace mimo poradnu. Výjimkou je pouze zákonem upravená povinnost poskytovatele k tzv. ohlašovací povinnosti (např. trestní právo sociálně-právní ochrana dětí apod.). Uživatel má právo vystupovat v poradně anonymně, jeho totožnost nemůže být ověřena. Služby Občanské poradny jsou nezávislé, bezplatné, diskrétní a nestranné. Respektují lidskou důstojnost a základní svobodu uživatele, pomoc jejích poradců je bez nepatřičného hodnocení, je neutrální a podaná s ohledem na aktuální možnosti uživatele.

Aktuální donátoři Občanské poradny, kterým patří poděkování:

 

 

 

Město Mnichovice

 

 

 

 

 

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account