Loading…
  • 0
  • 1
  • 2

Poradenství obětem trestných činů a domácího násilí

Poradenství obětem trestných činů a domácího násilí

Spolufinancují:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

         

 

Sociální a právní poradenství pro oběti trestných činů a domácího násilí

Obětem trestných činů, svědkům, pozůstalým či blízkým osobám poskytujeme pomoc na základě jejich potřeb v případech konkrétní trestné činnosti. Pomáháme poškozeným v uplatnění jejich práv, například při zastupování zmocněncem, při řešení náhrady škody a získání peněžité pomoci. Cílem Občanské poradny- poradenství obětem trestných činů a domácího násilí je dále poskytování právních informací, je zvýšit osobní kompetenci oběti trestné činnosti a poškozeného, snížit jeho závislost na službách poskytovaných za úhradu a získat rovnoprávné postavení s pachatelem trestného činu, resp. osobou obviněnou či odsouzenou. Informacemi o možném uplatnění práv napomoci eliminovat nebo zmírnit možné negativní sociální dopady na oběť trestného činu i na osoby jí blízké či které je povinna poskytovat výživu, dosáhnout náhrady škody způsobené ublížením na zdraví, způsobené majetkovou nebo nemajetkovou újmou nebo neoprávněným obohacením, kterým se na její úkor obohatil pachatel trestného činu.

  • Osobám ohroženým domácím násilím a jeho obětem poskytneme pomoc a podporu k zvládnutí ohrožující situace, např. využitím vykázání, uplatněním osobní a teritoriální ochrany, podáním trestního oznámení, jiných návrhů apod.

Poradenství pro oběti a osoby ohrožené domácím násilím a trestnými činy je akreditováno Ministerstvem spravedlnosti.

CrayfishStudios
footer

Log in

create an account