Ochrana osobních údajů

Cesta integrace, o.p.s., IČO: 26619032, se sídlem Masarykovo nám. 6 251 01 Říčany, zapsaná od 23.12.2013 v rejstříku obecně prospěšných společností v oddílu O, vložce číslo 1346 u Městského soudu v Praze (dále jen „CI“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat uživatele sociální služby a uživatele jiných služeb a aktivit poskytovaných CI (dále také jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany CI, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů CI.

CI zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

CI shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

1) Zajištění a poskytnutí sociální služby a dalších poradenských služeb

Zpracování osobních údajů za účelem jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy

 • CI shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, pohlaví, věková kategorie. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je dobrovolné. Klient je oprávněn vystupovat anonymně. Poskytnuté osobní údaje usnadňují identifikaci subjektu údajů, se kterým se uzavírá Dohoda o poskytování služeb občanské poradny.
 • CI dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, e-mailová adresa, telefon, místo narození, rodinný stav, číslo občanského průkazu a další údaje potřebné k podání návrhu na oddlužení subjektu údajů. Sdělení osobních údajů subjektem údajů je zde základním předpokladem pro uzavření nebo změnu Smlouvy o poskytnutí služby dluhového poradenství.

2) Zajištění aktivit pro veřejnost – (např. příměstské tábory)

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy

 • CI shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, pohlaví a další údaje nezbytné k plnění smlouvy. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu uzavírané smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k identifikaci subjektu údajů a splnění dotačních povinností.

3) Prezentace a propagace CI a marketing

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • CI dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa subjektu údajů, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.
 • Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese CI nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

CI jako zpracovatel osobních údajů

CI vystupuje jako zpracovatel osobních údajů při poskytování svých dalších služeb a aktivit jako je primární prevence či dopravní výchova ve školách, vzdělávací akce atd., které realizuje pro jednotlivé partnery.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle CI a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli CI a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Zpracovateli osobních údajů CI jsou: evidenční zabezpečený software používaný v rámci poskytování sociálních služeb, správci webových stránek, firmy v oblasti zabezpečení prostor, účetní služby, právní služby, státní instituce v souvislosti s financováním a činností CI, auditorské společnosti.

CI informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má zejména tato práva:

 • právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům,
 • právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,
 • právo požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost svých osobních údajů,
 • právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
 • právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Kontaktní údaje CI

Cesta integrace, o.p.s., Masarykovo nám. 6/17, 251 01 Říčany

email: info@cestaintegrace.cz, tel.: mobil: 728 677 285, pev.linka: 312 315 287

ID datové schránky: rej83sj IČO: 26619032

Ke stažení

Žádost o poskytnutí výpisu pro subjekt osobních údajů

Výzva k výmazu osobních údajů

Uplatnění práva na opravu osobních údajů

Žádost o sdělení účelu zpracování osobních údajů