Občanská poradna

„Pomáháme najít cestu, abyste nezabloudili v zákonech, právech a povinnostech.“

Posláním Občanské poradny je zajišťovat místo nestranné, důvěrné a bezplatné pomoci. Poradna je k dispozici pro všechny, kteří se ocitli v nepříznivé a složité životní situaci. K dispozici je v Říčanech, Benešově a Mnichovicích. Od února 2022 nově také v Praze Uhříněvsi.

Co občanská poradna nabízí?

Poskytujeme odborné sociální poradenství v celé šíři různých témat týkajících se vaší obtížné životní situace.

Poskytujeme podporu a poradenství obětem trestných činů, svědkům, pozůstalým či blízkým osobám, osobám ohroženým domácím násilím a jeho obětem.

Poskytujeme dluhové poradenství pro ty, co řeší, nebo jim hrozí finanční problémy spojené s půjčkami, splácením, dluhy, exekucemi a potažmo s bydlením či zaměstnáním a potřebují poradit směr, jak své problémy řešit a to včetně případného podání návrhu na oddlužení dle zákona o insolvenci.

Pro koho je služba určena

Obecně je služba poskytována všem zájemcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, neznají svá práva a povinnosti a neví, jak své nároky uplatnit. Poradenství je zejména určeno:

 • obětem domácího násilí,
 • obětem trestné činnosti,
 • osobám komerčně zneužívaným,
 • osobám se zdravotním postižením,
 • osobám v krizi,
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
 • rodinám s dítětem/dětmi,
 • seniorům,
 • etnickým menšinám.
Věková struktura cílové skupiny
 • dorost (16 – 18 let),
 • mladí dospělí (19 – 26 let),
 • dospělí (27 – 64 let),
 • mladší senioři (65 – 80 let),
 • starší senioři (nad 80 let)
Cíle služby

Cílem poradny je zabránit sociálnímu vyloučení uživatele a napomoci mu řešit obtížnou životní situaci způsobenou nevyužitím práv a oprávněných zájmů v důsledku neznalosti či nedostatečné orientaci ve svých právech a aktuálních možnostech. Služba se soustřeďuje především na okamžité individuální potřeby uživatelů, podporuje rozvoj jejich samostatného rozhodování, motivuje je k aktivitě, posiluje jejich osobní postavení ve společnosti.

Cílem služby odborného sociálního poradenství je poskytovat poradenství ve vysoké kvalitě a odbornosti cílové skupině uživatelů, a to jak v oblasti všeobecného sociálně právního poradenství, tak i poradenství specifického, zejména poskytovaného obětem trestné činnosti a osobám ohroženým při incidentech s charakterem domácího násilí.

Tolik konzultací jsme poskytli v uplynulém roce v občanské poradně.

Principy služby

Služby poradny fungují na principech bezplatné, důvěrné, nestranné a nezávislé.

Poradci jednají diskrétně a informace, které získají od klienta, jsou naprosto důvěrné, poradci zachovávají mlčenlivost.

Klient má možnost vystupovat anonymně (vyjma případů zpracování návrhů na oddlužení).

Při řešení sporů a řešení obtížné životní situace je poradna nestranná a ve svém jednání nezávislá na jakýchkoli vnějších subjektech a institucích.

Poradci jsou navzájem zastupitelní, to znamená, že klient nemá možnost vybírat si poradce.

Nepřesné, nebo neúplné informace zakázky ze strany klienta mohou negativně ovlivnit průběh konzultace a její výstupy, proto je zapotřebí uvézt poradci vždy veškeré souvislosti, případně předložit související dokumentaci k nahlédnutí.

Všichni poradci jsou vázání mlčenlivostí, avšak Občanská poradna není zbavena ohlašovací povinnosti. Dozví-li se poradce o spáchání trestného činu, má povinnost případ nahlásit policii.

Poradna aplikuje principy rovných příležitostí, v případě diskriminačního chování může být klient na své chování upozorněn.

Ke stažení

Provozní řád Občanské poradny

Etický kodex Občanské poradny

Přijímání a vyřizování stížností

Milostivé léto