Větší mobilita a dostupnost služeb díky dotaci IROP

27/5/2021Cesta integrace, NZDM Klub Cesta

Vzhledem k rozmanitostem služeb i působnosti na Říčansku, tím časové náročnosti a na základě potřeb regionu získala organizace dotaci z IROP v rámci výzvy MAS Říčansko na projekt „Dostupnost sociálních služeb Cesty integrace na Říčansku“, číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007305. Pracovníci organizace jsou mobilnější díky zakoupenému automobilu a došlo k rozvoji terénní formy služeb. Dále byly služby dovybaveny stanem, stolním fotbálkem a interaktivní tabulí. 

Cesta integrace se na Říčansku dlouhodobě věnuje poskytování poradenství a prevence v rámci sociálních služeb Občanské poradny v Říčanech a Mnichovicích, v Říčanech provozuje nízkoprahový Klub Cesta pro děti a mládež a v neposlední řadě se věnuje primární prevenci ve školách na Říčansku.

Aktuálně probíhá pětiletá doba udržitelnosti projektu. 

Ke stažení: