Dopravní výchova

Dopravní výchova již dlouho není o tom jenom učit se značky jednu hodinu ve škole a odbyto. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání dokonce udává několika hodinovou dotaci pro každý ročník ZŠ. Cesta integrace se snaží tuto povinnost školám zpříjemnit a zjednodušit svou ucelenou nabídkou dopravní výchovy.

 

Nabídka programů

Výuka zaměřena na bezpečné reagování v dopravních situacích a umění se orientovat v základních pravidlech silničního provozu z pozice chodce.   

Cena jednoho semináře (cca 60 minut čistého času) 1000 Kč + doprava MHD.

Výuka se uskuteční u vás ve školce, všechny pomůcky přinese lektor s sebou. Pokud školka má interaktivní tabuli (možnost promítání), rádi využijeme. Každé dítě v předškolním věku obdrží pracovní sešit Dopravní výchova pro předškoláky, vydaný BESIP – Ministerstvem dopravy.

Program CHODEC

Děti se naučí jak se bezpečně pohybovat po chodníku a po silnici, jak přecházet přes přechod pro chodce se semaforem i bez semaforu, naučí se, co znamenají jednotlivé světelné signály semaforu pro chodce a také se naučí základní značky.

  1. setkání – V rámci prvního setkání se děti dozví, kdo je chodec a jak se bezpečně pohybovat po chodníku. Osvojí si pravidla bezpečného přecházení přes přechod pro chodce. Děti se naučí poznávat jednotlivé světelné signály semaforu pro chodce a osvojí si pravidla bezpečného přecházení přes přechod pro chodce se semaforem. Také se naučí, jak bezpečně přecházet v místech, kde není přechod pro chodce a jak se bezpečně pohybovat tam, kde není chodník.
  2. setkání – Zopakují si (naučí se) rozeznávat a pojmenovávat jednotlivé geometrické tvary a základní dopravní značky, týkající se chodce. Opakování 1. setkání.
Program CESTUJÍCÍ A SPOLUJEZDEC

Děti se naučí poznávat a pojmenovávat dopravní prostředky, jak se chovat při čekání, nastupování, vystupování a jízdě v MHD, jak se bezpečně dostat přes koleje, jak bezpečně nastoupit a vystoupit z automobilu, jak správně použít zádržné systémy a jak se chovat během jízdy v autě.

  1. setkání – děti se v průběhu prvního setkání seznámí s dopravními prostředky a osvojí si pravidla jak správně a bezpečně nastupovat a vystupovat do/z automobilu, jak správně použít zádržné systémy a jak se chovat během jízdy v autě.
  2. setkání – děti se v průběhu druhého setkání seznámí s dopravními prostředky a osvojí si pravidla chování při čekání, nastupování / vystupování a při jízdě v MHD. Program bude zaměřený také na vlakovou dopravu. Děti si osvojí pravidla chování na vlakovém nástupišti a ve vlaku během jízdy a také se dozvědí, jak bezpečně přecházet přes koleje.

Vycházíme z metodického pokynu MŠMT pro oblast dopravní výchovy. Výuka probíhá přímo ve škole. Žáci se zábavnou a interaktivní formou učí, jak se správně jako chodec a cestující pohybovat a chovat (chování v MHD, cestování v autě,…). Každý program trvá 2 vyučovací hodiny. Tento program je více rozepsán v nabídce programů primární prevence pro 1. stupeň ZŠ. Program lze dělat jako součást dlouhodobě prevence či jako jednorázový seminář.

Dopravní výchova je zaměřena na rozvoj praktických dovedností, zručnosti a teoretických vědomostí, které jsou nezbytné pro bezpečný pohyb na vozovce. Při výuce vycházíme z tematického plánu dopravní výchovy dle metodiky BESIP – Ministerstva dopravy. Děti se tak v průběhu 2 setkání (podzim + jaro) nejenom naučí dopravní značky, předpisy, křižovatky atd., ale především si svoje znalosti ověří i na dopravním hřišti v Říčanech. Hodinová dotace na výuku dopravní výchovy je 8 hodin. Vše je pak završeno testem, jízdou na body a (ne)získáním průkazu cyklisty. Výuka je dětmi i pedagogy velmi chválena pro svou praktičnost, názornost a samozřejmě i potřebnost tématu.

Výuka se realizuje v prostorách Klubu Cesta či ve venkovní učebně přímo na dopravním hřišti, poté na městském dopravním hřišti v Říčanech probíhá praktická jízda na kole.

Zdarma pro školy – hrazeno z BESIP – Ministerstvo dopravy ČR.

 

  1. setkání se koná na podzim. Zde se probírají základní znalosti a dovednosti na vozovce – teoretické znalosti (dopravní značky, chování na silnici křižovatky,…), následně se pak vše procvičí na DDH. Setkání trvá 4 vyučovací hodiny.
  2. setkání se koná na jaře (duben – červen) v našich prostorách a na dopravním hřišti v Říčanech. S dětmi zopakujeme a doplníme vědomosti, procvičíme dopravní značky a situace na silnici formou her a vše si nakonec procvičíme v jízdě na dopravním hřišti. Setkání je spojeno se závěrečným testem a jízdou na „body“ a s vydáváním průkazu cyklisty, garantovaném BESIPEM

Pro každého z nás je setkání s těžkým úrazem nebo bezvědomím stresovou situací a lépe ji zvládneme, budeme-li na ni připraveni. Je důležité vědět, jak máme v krizových situacích postupovat.

Cílem kurzu je děti vybavit základními znalosti o lidském těle a následnou pomoc při zajištění jeho správného fungování. Teorie se prolíná s praktickými ukázkami a následným procvičování nabytých znalostí při modelových situacích za použití náležitých pomůcek (resuscitační modely, obvazový materiál.) Cílem kurzu není předat co nejvíce teoretických informací, ale naučit jednoduše zapamatovatelné zásady první pomoci, díky kterým budete schopni orientovat se v reálné situaci. Nabízíme individuální přístup, jednoduše zapamatovatelné postupy, výuku zážitkem.

Každý program trvá 2 vyučovací hodiny. Tento program je více rozepsán v nabídce programů primární prevence pro 1. stupeň ZŠ. Program lze dělat jako součást dlouhodobě prevence či jako jednorázový seminář.

Kontaktní osoba

Dojednávání termínů a specifikace zakázky:

Mgr. Markéta Hubínková, DiS.,
tel. 774 780 540,
Email: skoly@cestaintegrace.cz