Primární prevence

Posláním Centra primární prevence je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u žáků základních škol a studentů středních škol ve Středočeském kraji – zejména regionu Praha – východ, Benešovsko a Praha západ. Programy jsou certifikované MŠMT na 1. i 2. stupeň (11/19/1/CE)

Jedná se o programy všeobecné primární prevence, orientované na běžnou populaci dětí a mládeže bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny. Program se zaměřuje na podporu protektivních faktorů zdraví v bio-psycho-sociální rovině, zdravého životního stylu a omezování rizikových faktorů.

Cíle programu:

Programy primární prevence mají za cíl podporu zdravého životního stylu a hodnot, napomáhat lepší kooperaci vztahu ve skupině a lepšímu vzájemnému poznání mezi žáky v rámci jedné třídy. Při interaktivních a skupinových hrách žáci mají možnost přehrát si různé situace, se kterými budou v běžném životě konfrontováni, a naučit se hledat pro ně řešení bez pomocí drog nebo jiných negativních úniků.

 • poskytovat vyvážené informace o formách rizikového chování
 • předcházet vzniku rizikového chování či oddálit toto chování do pozdějšího věku
 • posilovat vztahy a komunikaci ve skupině, rozvinout sociální dovednosti
 • zvyšovat schopnost orientovat se v zátěžových situacích a schopnost čelit skupinovému tlaku
 • posilovat hodnotu zdravého životního stylu
 • vést k samostatnému rozhodování a zodpovědnosti
Nabídka programů:

Dlouhodobá primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování na základních a speciálních školách.

 • všeobecná primární prevence pro 1. – 9. ročník ZŠ, nižších ročníků víceletých gymnázií
 • témata: vztahy ve třídě – prevence šikany, kyberbezpečí, prevence v adiktologii (kouření, alkohol, nelegální NL, nelátkové závislosti), sexuální rizikové chování, multikultura, právní povědomí, adrenalin a rizikové sporty
 • rozsah: 3 – 4 x ročně (2x 45 min.) = 6 – 8 hodin

Interaktivní jednorázové semináře pro žáky 1. – 9. ročníků základních škol, nižších ročníků víceletých gymnázií.

 • témata: prevence v adiktologii (kouření, alkohol, nelegální drogy, nelátkové závislosti), sexuální rizikové chování, multikultura, právní povědomí
 • rozsah 2 x 45 minut na jeden seminář.

Zásady naší práce

Klientem programu primární prevence je v první řadě žák základní školy. Dále však spolupracujeme také s učitelem, kterého vnímáme jako součást třídního kolektivu. Škola jako výchovně-vzdělávací instituce je pro nás partnerem a při naplňování cílů primární prevence plně ctíme a respektujeme práci učitelů. Není v našem zájmu suplovat výchovně-vzdělávací procesy školy, program primární prevence je však může doplňovat. Naše spolupráce se školou je postavena na otevřené komunikaci, dlouhodobosti, důvěryhodnosti a spoluodpovědnosti. Snažíme se pomoci spoluutvářet ve škole bezpečné prostředí pro otevřené sdělování názorů, diskusi a prožitek. Spolupracujeme se školním metodikem prevence, podílíme se na realizaci Minimálního preventivního programu školy, poskytujeme školám poradenství v oblasti získání finančních prostředků na programy prevence a následnou pomoc se zpracováním projektu.

Práce v rámci programu primární prevence stojí na interakci mezi lektory a třídou, žáky mezi sebou, žáky a učitelem. Chceme dát dětem možnost dozvědět se o tématech spojených s rizikovým stylem života a skrze vybrané techniky si modelové situaci v bezpečném prostředí prožít. Snažíme se stravitelnou formou otevírat riziková témata, bourat mýty, diskutovat, nekritizovat, naslouchat.

Pracujeme zážitkovou formou, postoje a hodnoty získané touto cestou jsou dle našeho názoru trvalejší. Každý blok tak je složen z několika interaktivních technik a po nich vždy následuje reflexe, tedy zpětná vazba pro všechny zúčastněné. Respektujeme základní lidská práva a svobody, etický kodex programu a organizace.

Cílenostaktivity a zvolené metody jsou přizpůsobeny dané cílové skupině a jejím sociokulturním specifikům a potřebám.

Komplexnostprogram se zaměřuje nejen na problematiku užívání legálních i nelegálních návykových látek a problematiku rizikového chování, ale  i na rozvoj sociálních dovedností (schopnost čelit sociálnímu tlaku vrstevníků,  komunikační dovednosti, posilování sebevědomí, možnosti efektivního řešení problémů),  zdraví a životní styl.

Kontinuita – jednotlivá témata na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Preventivní působení je systematické a dlouhodobé.

Pozitivní orientace primární prevencepodpora zdravého životního stylu, využívání pozitivních modelů a nabídka pozitivních alternativ atraktivních cílové skupině.

Denormalizaceprogramy přispívají k vytvoření sociálního klimatu, které není příznivé k šíření rizikového chování. Cílem je ovlivnit vnímání extrémního rizikového chování jako nežádoucího.

Podpora projektivních faktorů ve společnostiprogram podporuje a nabízí aktivity vedoucí ke zdravému způsobu života bez drog. Využívá pozitivních modelů a nabízí pozitivní alternativy atraktivní příslušné cílové skupině.

Snažíme se ve škole spoluutvářet prostředí, které podporuje sdělování názorů, otevřenou diskusi a bezpečný prožitek. Pracujeme formou komunitního kruhu společně s konceptem zážitku a zkušenosti. Komunitní kruh je vhodný pro rozvoj vztahů mezi žáky i žáky a učitelem, vytváření soudržnosti, pocitu sounáležitosti a přijetí pro každého žáka, rozvoj emocionality, vytváření bezpečného klimatu třídy a vytvoření pocitu bezpečí u každého žáka. Z hlediska podpory zdravého prostředí ve třídách jsou pro nás stěžejní oblasti, jako je rozvoj sociálních dovedností, vůle a sebepojetí. Vždy platí možnost odmítnutí aktivity. Pozitivní vazby v kolektivu přináší možnost zažít společně pocit úspěchu a zvládnout případný neúspěch, podporují rozvoj jednotlivců uvnitř skupiny. Zpětnou vazbou a vlastní reflexí aktuálního dění ve skupině můžeme druhé podpořit, povědět jim svůj názor, a tím také pomoci k vyřešení nastalé situace, je zde místo pro naše pocity a názory.